MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

1. Az Intézmény székhelye:

8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.
Tel./Fax: +36/83/343-451
Honlap: www.hevizterezanya.hu

e-mail: info kukac hevizterezanya pont hu
Intézményvezető: Varga András intézményvezető
Tel.: 83/343-451, 30/487-9140

Alapítója és fenntartója:         Hévíz Város Önkormányzat

                                               8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Az alapítás éve:                      2002.

2. Az Intézmény alaptevékenysége:

alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti ellátás

szakosított ellátások: bentlakásos intézményi ellátás – Idősek Otthona

egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat

3. Az intézmény működési köre:

Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj Községek Önkormányzataival kötött feladat-ellátási megállapodás alapján a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjólét feladatainak ellátása Hévíz Város közigazgatási területe, Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj Községek közigazgatási területe, a védőnői szolgálat tekintetében Hévíz Város, Nemesbük Község és Zalaköveskút Község területe.

Az intézmény más települési önkormányzat lakosságára kiterjedően is végez azonos tartalmú szolgáltatást az önkormányzattal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján.

4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény szervezeti felépítése:

4.1Az intézmény székhelye: 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A.

4.2 Az intézmény telephelyei, elérhetőségei, férőhelyek száma:        

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Teréz Anya Idősek Otthona I.                              8380 Hévíz, Szent András u. 11/A.

Ágazati azonosítója: S0025503                            Tel.: +36/83/343-451

Férőhelyek száma: 32 fő                                     e-mail: info kukac hevizterezanya pont hu

Itt működik a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata is.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Teréz Anya Idősek Otthona II.                             8380 Hévíz, Honvéd u. 2.

Ágazati azonosítója: S0025503S0025565            Tel.: +36/83/342-165

Férőhelyek száma: 25 fő

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Idősek Klubja                                                        8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38.

Ágazati azonosító: S0025503S02257756       Tel.: +36/83/340-724

Férőhelyek száma: 25 fő

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat            8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38.

Ágazati azonosító: S0025503S0273218              Tel.: +36/83/343-293, +36/30/4878920

                                                                                      e-mail: szolgalat.heviz@gmail.com

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Védőnői szolgálat                                                 8380 Hévíz, József Attila u. 2.

                                                                                  Tel.: +36/83/343-500, +36/30/4891343

                                                                                  e-mail: terezany2 kukac t-online pont hu

5. Az Intézmény jogi státusza: önálló jogi személy, képviseletét az Intézményvezető látja el.

6. Az intézmény jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Teréz Anya Integrált Intézmény alapdokumentumai:

7. Az Intézmény szolgáltatásai:

7.1 Alapszolgáltatások:

7.1.1. Szociális étkeztetés:

Szociálisan rászoruló személyek, elsősorban időskorúak részére a szükségleteknek megfelelően helyben fogyasztással, elvitellel, vagy lakásra szállítással napi egyszeri meleg étkezés biztosítása.

A szolgáltatások igénybevételének rendje:

Étkeztetésben részesíthető Hévíz közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező szociálisan rászoruló személy.

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a szociális segítő segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot

A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakról szóló helyi rendeletben határozza meg.

A szolgáltató a tájékoztatás elvégzése után megköti a megállapodást, és vezeti a jogszabály alapján előírt nyilvántartásokat.

7.1.2. Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtást a Hévíz, Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja.

A szolgáltatás igénybevételének rendje:

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a szociális segítő segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot

A térítési díjak összegét minden évben Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Községekkel egyetértésben az intézményi térítési díjakról szóló helyi rendeletben határozza meg.

Feladatai:

A benyújtott igénylés alapján az egyszerűsített előgondozás, gondozási szükséglet, valamint jövedelemvizsgálat elvégzése, a megállapodás megkötése, valamint a jogszabály alapján előírt nyilvántartások vezetése, szükség szerint társadalmi segítők bevonása.

7.1.3: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hévíz, és Cserszegtomaj közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező, személyek részére biztosítja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedés azonnali megtételét.

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a szociális segítő segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint csatolni szükséges a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat.

A szolgáltatás az igény benyújtását követően, egyszerűsített előgondozás, valamint szociális rászorultság vizsgálat után térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakról szóló helyi rendeletben határozza meg.

7.1.4. Nappali ellátást nyújtó intézmény:

Idősek Klubja:

A saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátására szolgál. Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, életkörülmények javítása, egészségi állapot folyamatos ellenőrzése és lehetőséghez mérten javítása. Harmonikus életvitel megteremtése, egyedüllét feloldása, valamint a tétlenséggel járó káros hatások megszűntetése.

A szolgáltatás igénybevételének rendje:

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a klubvezető segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A szolgáltatás az igénylés benyújtását követően térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben az önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg.

A betegek állapotának megőrzése, a meglévő szellemi képességek megtartása mellett ez az ellátási forma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja – valamint előkészíti a későbbiekben általában elkerülhetetlen bentlakásos gondoskodást, ahol nagy hangsúlyt kap a foglalkoztatás és az egyéni bánásmód elve állapotromlásuk megakadályozása érdekében.

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a klubvezető segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A szolgáltatás az igénylés benyújtását követően, egyszerűsített előgondozás, valamint a szakorvosi vélemény becsatolásával térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakról szóló helyi rendeletben határozza meg.

A nappali ellátást az intézmény Hévíz közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező személy, illetve törvényes képviselője kérelmezheti.

A nappali ellátás nyújtó intézmények feladatai:

A benyújtott igények alapján a megállapodás döntésre történő előkészítése, a jogszabály alapján előírt nyilvántartások vezetése.

7.1.5. Családsegítés és Gyermekjólét

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének célja, hogy mindenki számára elérhető módon, az önkéntesség és a kölcsönös együttműködés elve alapján térítésmentesen nyújtsa szolgáltatásait a hozzá fordulóknak. Feladatainak végzése során törekedjen arra, hogy a működési területén élők és hozzá fordulók részére szolgáltatásai a lehető legegyszerűbb módon igénybe vehetők legyenek. Működéséről a legszélesebb körű információ a lakosság rendelkezésére álljon. Feladat-ellátási megállapodás alapján működési területe Hévíz Város, Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj Községek területe.

Családsegítés:

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás a szociálisan rászorulók részére. Családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítségnyújtás a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt rászoruló személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzések a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetéshez szükséges képességek megőrzése céljából.

Az általános segítő szolgáltatáson túl speciális segítő szolgáltatás nyújtása a tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel küzdők, fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémával küzdők és családtagjaik számára. Ifjúsági tanácsadás működtetése és információs szolgáltatásokat biztosító programok szervezése.

A családsegítő szolgálat figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. Segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében. Meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását. Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához.

A szociális ellátás igénybe vétele önkéntes, a családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. A családsegítő szolgálat tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elkészített esetnapló alapján, személyes kapcsolat keretében végzi. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a forgalmi naplóban történik. Az egynél több találkozást igénylő esetnaplóban kell dokumentálni. A segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor írásban kell rögzíteni. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a településen a megelőzésben érintett valamennyi intézmény (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó, drog-ambulancia), hatóság (gyámhivatalok, rendőrség), szakemberek (gyermekorvosok, házi orvosok, védőnők), karitatív és egyéb segítő szervek együttműködésének megszervezése a gyermekvédelmi jelzőrendszer keretében. Feladata a családgondozók alkalmazásával annak biztosítása, hogy a család, illetve a veszélyeztetett gyermekek rendelkezésére állhasson olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak, illetve akit a gyámhatóság szükség esetén a család, a gyermek mellé kirendelhet.

A pénzbeli szociális ellátások területén az igazgatási döntés-előkészítés érdekében helyszíni környezettanulmányokat végez.

7.2. Szakosított ellátás:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)

Az Idősek Otthona olyan meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyeket lát el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonába azon 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

Az idős emberek ápolása – gondozása komplex tevékenység. Az Otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől. Megközelítően pótolja számukra a családi otthont.

A szolgáltatás feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen: a Szakmai Programnak, az Alapító okiratnak, a Házi rendnek, a jogszabályokban meghatározott feladat ellátási követelményeknek.

A gondozottak korának, egészségi állapotának megfelelő gondozás-ápolás, fizikai ellátás, egészségügyi - mentális ellátás, és érdekvédelem biztosítása.

A szolgáltatás igénybevételének rendje:

A szolgáltatás igénylése az intézmény által összeállított nyomtatványon javasolt, szóbeli kérelem esetén a vezető/mentálhigiénés munkatárs segít ennek kitöltésében. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor minden esetben be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. mellékletének I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és a III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozatot abban az esetben nem kell benyújtani, ha a kérelmező a rendelet II. része szerinti jövedelemnyilatkozaton arról nyilatkozott, hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A szolgáltatás az igénylés benyújtását követő előgondozás, gondozási szükséglet és jövedelem/vagyonvizsgálat után térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét minden évben Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakról szóló rendeletben határozza meg.