MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
A „Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” című, ZFF/308/2017-NFM_szerz azonosító számú projekt

A „Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” címû, ZFF/308/2017-NFM_szerz azonosító számú projekt / “Heat pump energy utilization of Hévíz - Medicinal Lake effluent”, project number ZFF / 308/2017-NFM_

 

Beruházás helye: Zala megye 8380 Hévíz, - 8380 Hévíz, hrsz. 934/3

Megítélt összeg: 500 000 000 HUF

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt kezdete: 2017. 02. 15

Projekt tervezett befejezése: 2018. 04. 30

Projekt tényleges befejezése: 2018. 07. 30

 

Kedvezményezett: Hévíz Város Önkormányzat és Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által alkotott konzorcium

Cím: 8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Telefon: 83/500-833

Honlap: http://onkormanyzat.heviz.hu/

 

2016. december 16-án Hévíz Város Önkormányzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal konzorciumban „Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” címen egyedi támogatási kérelmet terjesztett elő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, melyet a Minisztérium bruttó 500.000.000 Ft támogatásban részesített, a támogatási szerződés aláírása 2017. február 15-én megtörtént.

A fejlesztés célja Európa legnagyobb természetes gyógytavából, a Hévízi-tóból feltörő termálvíz elfolyó víz energiájának hőszivattyú segítségével történő hasznosítása, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház és Hévízi Tófürdő és kiszolgáló épületeinek hőellátása. A beruházás fokozza az intézmény energetikai hatékonyságát és energiatakarékosságát úgy, hogy a megújuló energiaforrás felhasználásával kedvező környezetvédelmi előnyök is jelentkeznek.

Jelenleg a kórház jelentős termikus energiaigénnyel üzemel, a kazánházban elhelyezett 2 db blokkégős gázkazán biztosítja a fûtési meleg vizet, mely kazánok összteljesítménye 1,8 MW.

A projekt keretében a termálvíz elfolyási pontjánál elhelyezésre kerülnek a vízkivételhez szükséges vasbeton mûtárgyak, illetve kiépítik az új rendszer szigetelt vezetékeit, s megtörténik a szükséges primer szivattyúk elhelyezése az új hőközpontban.

Hőforrás oldal a gyógytó elfolyó csatornája. Az elfolyó gyógyvíz hőmérséklete 25-30°C. Ebből a forrásoldali hőmérsékletből 70-80 °C hőmérsékletû fûtővizet állítanak elő a hőszivattyúk. Az új hőközpontban kerül elhelyezésre a 3 db hőszivattyú. A hőcserélők primer oldalán folyik keresztül a tó elfolyó vize, a hőcserélők szekunder oldalán már zárt rendszerben fûtővíz kering.

Az új fûtési rendszer biztosítani fogja a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Festetics Fürdőházának és Iszapüzemének energiaellátását, évente 120 nap átlagában napi 151,2 GJ hőenergia előállítása fog megvalósulni.

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal alkotott konzorcium célkitûzése ezen nyertes pályázat megvalósításával – összhangban a hazai és EU-s stratégiával – ösztönözni a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

A beruházás 2018. július 24-én sikeres mûszaki átadás-átvételi eljárást követően lezárult.

A projekt fenntartási időszakban az alábbi eredmények teljesültek:

év

Előállított energia (GJ)

Megtakarítás (millió Ft)

CO2 eq (T)

2018.

2.289

7,5

134

2019.

613

1,7

41

2020.

1.981

6

155

2021.

1795,91

9,12

121

2022.

1423,75

17,02

95

2023.

1 959

25,67

130

 

Előállított energia: Hőszivattyú mérőmûszeréről leolvasott adatok. (2019-ben mûszaki meghibásodások és a külső környezeti tényezők okozták az alacsony termelést.)

Megtakarítás: Ugyanazon energia mennyiségek földgázhasználattal történő előállítási költségének megtakarítása.

CO2 ekvivalens (vagy CO2 egyenérték): Ez a faktor egy olyan együttható, mely lehetővé teszi a tevékenység ÜHG emisszióra való átváltását. Ennyi tonna CO2-t bocsájtanánk ki földgázhasználattal.

 

“Heat pump energy utilization of Hévíz - Medicinal Lake effluent”, project number ZFF / 308/2017-NFM_

Investment location: Zala county 8380 Hévíz, - 8380 Hévíz, hrsz. 934/3

Amount awarded: HUF 500,000,000

Aid intensity: 100%

Project start: February 15, 2017

Planned completion of the project: 30.04.2018

Actual completion of the project: 30.07.2018

Beneficiary: Hévíz City Municipality and a consortium formed by Hévíz Spa and St. Andrew's Rheumatism Hospital

Address: 8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Phone: 83 / 500-833

Website: http://onkormanyzat.heviz.hu/

On 16 December 2016, the Municipality of Hévíz submitted a special grant application to the Ministry of National Development in a consortium with the Hévíz Spa and St. Andrew's Rheumatism Hospital entitled “Heat pump energy utilization of Hévíz - Medicinal lake effluent”. signed on February 15, 2017.

The aim of the development is to utilize the energy of the thermal water flowing from Lake Hévíz, the largest natural healing lake in Europe, with the help of a heat pump, and to supply heat to the Hévíz Spa and St. Andrew's Rheumatism Hospital and Hévíz Lake Bath and service buildings. The investment will increase the energy efficiency and energy savings of the institution, so that the use of renewable energy sources will also bring favorable environmental benefits.

Currently, the hospital operates with a significant thermal energy demand, the 2 block-burning gas boilers located in the boiler house provide the heating hot water, the total capacity of which is 1.8 MW.

Within the framework of the project, the reinforced concrete structures necessary for water abstraction will be placed at the outlet point of the thermal water, the insulated pipes of the new system will be built, and the necessary primary pumps will be placed in the new heating center.

Heat source side is the drainage channel of the healing lake. The temperature of the effluent medicinal water is 25-30 ° C. Heat pumps with a temperature of 70-80 ° C are produced from this source temperature. The 3 heat pumps will be located in the new heat center. The effluent of the lake flows through the primary side of the heat exchangers, and heating water circulates in a closed system on the secondary side of the heat exchangers.

The new heating system will ensure the energy supply of the Festetics Bath and Mud Plant of the Hévíz Spa and St. Andrew's Rheumatism Hospital, the production of 151.2 GJ of thermal energy per day will be realized on average 120 days a year.

The aim of the consortium formed by the Hévíz City Municipality with the Hévíz Spa and St. Andrew's Rheumatism Hospital is to encourage the spread of environmentally friendly renewable energy systems by implementing this winning tender, with special emphasis on energy efficiency and energy saving.

The investment was completed on July 24, 2018 following a successful technical handover procedure.

During the project maintenance period, the following results were achieved:

 

year

Energy produced (GJ)

Savings (million Ft)

CO2 eq (T)

2018.

2.289

7,5

134

2019.

613

1,7

41

2020.

1.981

6

155

2021.

1795,91

9,12

121

2022.

1423,75

17,02

95

2023.

1 959

25,67

130

 

Energy produced: Data read from the heat pump meter. (In 2019, technical failures and external environmental factors caused low production.)

Savings: Savings on the cost of producing the same amounts of energy using natural gas.

CO2 equivalent (or CO2 equivalent): This factor is a coefficient that allows the activity to be converted to GHG emissions. We would emit so many tons of CO2 using natural gas.