MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Pro Cultura Hévíz

Durgó Magdolna (1993. IV. 27.) - átadva: 1993. V. 8.
Nyugalmazott tanárnőnek több évtizedes pedagógiai munkássága, Hévíz jelenkori történelmének feldolgozását elősegítő adatgyûjtő és rendszerező tevékenységének elismeréseként.

Bessenyei Antal (1993. IV. 27.) - átadva: 1993. V. 8.
Festőmûvész úrnak, pedagógiai és mûvészi munkásságáért, Hévíz város leendő képzőmûvészeti és történeti gyûjteménye részére tett adományért.

Fridl Braczek (1993. IV. 27.) - átadva: 1993. V. 8.
Úrnak, az ausztriai Lilienfeld város és a hévízi Musica Antiqua Együttes közötti kapcsolat megteremtéséért, a kapcsolat több éven át tartó ápolásért. A hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és a Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium német nyelvû könyvtárának alapításáért.

Bíró György (1993. IV. 27.) - átadva: 1993. V. 8.
(19xx - 199x) úrnak, az ausztráliai Lilienfeld város és a hévízi Musica Antiqua Együttes között alakult kapcsolat létrehozásában végzett eredményes munkáságáért.

Musica Antiqua Együttes (1993. IV. 27.) - átadva: 1993. V. 8.
A több mint 15 éves, hazai és nemzetközi sikereket felmutató, a hévízi ifjú zenebarátokat nevelő mûvészeti tevékenységéért, valamint Hévíz város hírnevének öregbítéséért.

Vas Imre (1993. VI. 4.) - átadva: 1993. VI. 10.
A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola igazgatójának, az iskola oktató és nevelő munkájában elért eredményeiért.

Az Illyés Gyula Általános Iskola kórusa (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
A hajdani és jelenlegi kórus tagjainak, rajtuk keresztül a kórusnak a több évtizeden át végzett eredményes kórusmozgalmi tevékenységükért, a város és a megye zenei életében betöltött szerepéért.

Szabó Ágnes (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Tanárnőnek, kórusvezetőnek, az Illyés Gyula Általános Iskolában az ének-zene oktatás terén végzett tevékenysége, az iskolai kórusélet felvirágoztatása és Hévíz város zenei életében kifejtett aktív részvétele elismeréseként.

Vértes Árpád (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Hévíz város közéletében és külön kiemelkedően sportéletében végzett önzetlen, nélkülözhetetlen és meghatározó tevékenységéért.

Dr. Varga Katalin (1994. III. 18.) - átadva: 1994. IV. 9.
A gyermek-egészségügyi ellátás megszervezéséért, két évtizedes gyógyító, megelőző és egészségnevelő munkásságáért.

Dr. Szendrődi Miklós (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Főorvosnak Hévíz város egészségügyi alapellátásában végzett magas színvonalú szakmai munkája, s a város közéletében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként.

Venczel Angyalka (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV.9.
A képzőmûvészetek és a rajz oktatása terén végzett folyamatos magas színvonalú nevelő és oktató munkájának elismeréseként.

Sohár László (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
(1923 - 1995) a város önkéntes tûzoltóinak lelkiismeretes és odaadó összefogásában megnyilvánuló közéleti munkásságáért.

Vértesaljai Antalné (1994. II. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Pedagógusnak, a Hévízi Díszítőmûvészeti Szakkör vezetőjének több évtizedes pedagógiai munkássága, a Hévízi Díszítőmûvészeti Szakkörben játszott összetartó szerepe méltánylásaként.

Molnár Jenő (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Szobrászmûvésznek, a magyar történelem kiemelkedő alakjai és a városhoz kötődő személyiségek dombormûveken és plaketteken, magas mûvészi szinten való megformálásának elismeréseként.

Marton László (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Szobrászmûvésznek, a városban felállított köztéri szobrok - Kisfaludy emlékére, Kossuth Lajos portréja, Festetics György mellszobor - magas mûvészi fokon való megformálásának elismeréseként.

Demeter Frigyes posztumusz (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
(1928 - 1983) a hévízi általános iskola egykori igazgatónak az intézmény vezetőjeként végzett három évtizedes példás tevékenységéért, a közösségfejlesztő és helytörténeti hagyományápoló munkájának elismeréseként.

Bálint Jenőné (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Nyugdíjas pedagógusnak a hévízi általános iskolában végzett közel két évtizedes oktató - nevelő munkájáért, a magyar néphagyományok gyûjtéséért, ápolásáért és továbbadásáért.

Dencsiné, dr. Nagy Éva (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
A Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium igazgatójának a középfokú oktatási intézmény alapításában és azt követően végzett pedagógiai, vezetői, szervezői munkásságáért.

Király Istvánné (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Nyugdíjas óvónőnek a hévízi óvodában 37 éven át végzett hûséges, példamutató, hivatásszeretettel és emberséggel ellátott munkájáért.

Molnár Józsefné (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Nyugdíjas óvónőnek a hévízi óvodákban kifejtett több mint három évtizedes példamutató, hivatásszeretettel, törődéssel végzett óvónői munkájáért.

Vágó Bálintné (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Tanítónőnek a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola alsó tagozatos munkaközösségében kifejtett vezetői tevékenységéért, hivatásszeretettel és szakmai igényességgel végzett két évtizedes oktató - nevelő munkájáért.

A keszthelyi Festetics Kastély Helikon Kórusa (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Hévíz város kulturális és közéleti rendezvényein, ünnepségein való színvonalas szerepléséért, városunk hírnevének öregbítéséért, külföldi partnerkapcsolatok hévízi kamatoztatásáért.

Dr. Laczkó András (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Móricz Zsigmond díjas írónak, Zala megye első irodalmi folyóiratának szerkesztéséért, a Hévízi Könyvtár sorozatban megjelent kötetéért, irodalomtörténetileg is elismerésre méltó munkásságáért.

Major-Zala Lajos (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Költőnek, a Csokonai Asztaltársaság alapítójának, a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Mûvészeti Társaság elnökének Hévíz város irodalmi életének kibontakoztatása és élénkülése érdekében végzett irodalomszervező munkásságáért, európai rangú tanácskozások szervezéséért, a bicentenárium alkalmából a gimnáziumnak ajánlott alkotásáért.

Id. Szarka Lajos (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
A Bányász Gyógyház nyugdíjas kultúrosának, az öntevékeny közösségek patronálásáért, a gyógyfürdőhely közéletének formálása érdekében kifejtett kulturális tevékenységéért, az üdülővendégek szabadidős és közmûvelődési programjának szervezéséért.

Dr. Sági Károly (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
(19xx - 1997) Nyugalmazott Múzeumigazgatónak, a HÉVÍZ Mûvelődési és Mûvészeti folyóiratban publikált tanulmányaiért, Hévíz és történelmi előtelepüléseinek bemutatásáért, helytörténeti emlékeinek közkinccsé tételéért.

Dr. Plótár Imre (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
A Hotel Carbona reumatológus főorvosának, az egészségügyben végzett több évtizedes lelkiismeretes gyógyító, felvilágosító munkájáért, valamint a település elöljárójaként kifejtett közösségi tevékenységéért.

Viola János (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
Az egészségügy nyugalmazott dolgozójának, a betegek gyógyításában, az egészségmegőrzés érdekében hivatástudattal végzett áldozatos tevékenységéért.

Simonyi Béla (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
(19xx - 199x) Hévíz sportéletében évtizedeken át kifejtett aktív tevékenységéért, az utánpótlás neveléséért, példás játékvezetői helytállásáért.

Emecz Emil és családja (London) - (1994. IX. 27.) - átadva: 1994. X. 23.
A hévízi sportéletben kifejtett aktív tevékenységéért, az asztalitenisz sportág nemzetközi szintû versenyeinek hévízi meghonosításában való közremûködéséért, a "Musica Antiqua Együttes " londoni vendégszereplésének megszervezéséért, Hévíz nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

Czencz Ágnes (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
A Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda vezető óvónőjének, több évtizedes óvodapedagógiai munkásságáért, ezen belül az óvodai szakfelügyelet példás ellátásáért, Hévízen teljesített 20 éves vezetői tevékenységéért.

Takács Károlyné (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
Nyugdíjas pedagógusnak, több évtizedes pedagógiai munkássága - a hévízi Nőklubban kifejtett sokoldalú, eredményes tevékenységnek - elismeréseként.

Dr. Kiss Lajos (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29. (a kitüntetést visszaadta)
Önkormányzati képviselőnek, Hévíz város kulturális életének fellendítése érdekében végzett sokrétû tevékenységéért, hagyományápoló és hagyományteremtő jelleggel kezdeményezett rendezvényekért, valamint az irodalmi kiadványok megjelentetéséért.

Naszádosné, Bálint Zsuzsanna (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
A Hévízi Gyermek-táncstúdió vezetőjének, a hévízi ifjúság tánckultúrájának fejlesztése érdekében vállalt több mint egy évtizedes szolgálataiért, a gyermek-táncstúdió által elért szép eredményekért, Hévíz város hírnevének öregbítéséért.

Zerényi Miklósné (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
Az egregyi kézimunka szakkör alapító tagjaként végzett szervező munkájáért, példamutató, fáradhatatlan vöröskeresztes tevékenységéért, az egregyi iskolakápolnában vállalt évtizedes lelkiismeretes kántori szolgálatáért.

Lovay László (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
Előadómûvészek, a zenei kultúrának ápolása terén elért szép eredményéért, városunk hírnevének öregbítéséért, jótékony célú szórakoztató fellépéseiért.

Dr. Eggenhoffer Balázs (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
(xxxx - 1998) A Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház főigazgató-helyettesének a kórházban végzett több mint 30 éves eredményes munkájának, ezen belül 17 éves főigazgató-helyettesi munkásságának, valamint településünk korábbi környezetvédelmi munkabizottságának vezetőjeként végzett közösségi tevékenységének együttes elismeréseként.

Keveházi Enikő (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
Körzeti védőnőnek, az egészséges életmódra nevelés érdekében kifejtett több évtizedes fáradhatatlan munkájáért, a Magyar Védőnői Egyesület szakosztályvezetőjeként végzett példás tevékenységéért, a szakmai versenyeken indított fiatalok eredményes felkészítéséért.

Jankovics Lajos (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
Nyugdíjasnak, a Hévízi Sportegyesület volt vezetőjének, Hévíz sportéletében kifejtett több évtizedes munkásságáért, eredményes sportvezetői tevékenységéért, közéleti aktivitásáért.

Bácsics Lajos (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
A Hévízi Sportegyesület labdarúgó edzőjének és egykori játékosának, Hévíz sportéletében vállalt több évtizedes tevékenységéért, a labdarúgó szakosztály játékosaként, majd edzőjeként végzett fáradhatatlan munkájáért.

Dr. Gyarmati József (1995. X. 5.) - átadva: 1995. X. 23.
A Hévízi Gyógyfürdőkórház osztályvezető főorvosának, a Magyar Balneológiai Egyesület vezetőségi tagjának, a Nemzetközi Láp- és Tőzegtársaság Magyar Nemzeti Bizottsága tagjának, aktív közéleti munkájáért, több évtizedes oktató tevékenységéért, a Hévízi-tó érdekében tett munkásságáért.

Dr. Zákonyi Ferenc - posztumusz (1995. X. 5.) - átadva: 1995. X. 23.
(1909 - 1991) Hévíz múltjának kutatásában, feltárásában és megismertetésében elért múlhatatlan érdemeiért.

Lendvai Éva (1995. X. 5.) - átadva: 1995. X. 23.
Évek óta végzett irodalmi, publicisztikai tevékenységéért.

Jozech James Miller (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
A Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium nyelvtanárának, a békehadtest katonájának kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért.

Kalapos István (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
A hévízi H&B Hotels dolgozójának, a város érdekében tett kiemelkedő előadói tevékenységéért.

Németh Sándor (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
Nyugdíjasnak, a Hévízi SE. Volt szakosztályvezetőjének, a hévízi COOPTOURIST volt vezetőjének, a Hévízi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának alapítójaként, szakosztályvezetőjeként (1957 - 1969), 1964-ig edzőjeként, az egyesület érdekében végzett tevékenységéért.

Kenesei Csaba (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
(xxxx - 1997) nyugdíjasnak, a Hévízi SE. Volt labdarúgójának, a labdarúgó szakosztály érdekében kifejtett munkájáért.

Jenei Tibor (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
Vállalkozónak, a helyi sportrendezvények aktív támogatásáért, szervező munkájáért.

Gelencsér Hédi (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
A helyi önvédelmi csoport 1989. évi, a helyi Polgárőr Egyesület 1995. évi alapításában végzett kezdeményező és szervezői tevékenységéért, városunk közbiztonsági helyzetének javításában végzett kiemelkedő polgárőr vezetői és szervezői munkájának elismeréseként.

Fekete György (1996. IV. 9.) - átadva: 1996. V. 1.
A DANUBIUS Rt. Hévízi Önálló Egység igazgatójának a városfejlesztés, valamint a Hévízi Sportegyesület érdekében kifejtett tevékenységéért.

Szalai Gyöngyi (1996. VIII. 8.) - átadva: 1996. VIII. 20.
A Magyar Olimpiai válogatott párbajtőrvívójának, az Atlantai Olimpián elért sikereiért, Hévíz város népszerûsítéséért.

Dr. Szarka Lajos (1996. IX. 24.) - átadva: 1996. IX. 28.
A Bibó István Alternatív Gimnázium tanárának, Egregy városrész múltjának kutatásában, valamint Zala megy e 1848/49-es történetének feldolgozásában végzett munkájáért, történelmi és helytörténeti tárgyú publikációinak elismeréséül.

Németh Károly (1996. IX. 24.) - átadva: 1996. IX. 28.
(1929 - 1997) nyugdíjasnak, az egregyi színjátszó csoport létrehozásáért és irányításáért, a Hévízi Önkéntes Tûzoltó- egyesületben, valamint az MTTSz Hévízi önkéntes Tûzoltó-egyesületben, valamint az MTTSz Hévízi Önálló Klubjában és annak lövész szakosztályában végzett több évtizedes munkájáért.

Kardos József (1996. XII. 17.) - átadva: 1996. XII. 26.
A Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium nyugállományú alapító tanára részére, az irodalom tanítás terén végzett kiemelkedő munkásságáért, a város kulturális életében való aktív közremûködéséért.

Király László (1996. XII. 17.) - átadva: 1997. V. 9.
A hévízi Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vezetője részére, Hévíz város közéleti és kulturális rendezvényeinek sikeres megrendezése érdekében, valamint a városszépítésben kifejtett odaadó munkájáért.

Olvasó Ferencné (1997. IV. 29.) - átadva: 1997. V. 9.
Nyugalmazott könyvtárvezető részére, Hévíz város szellemi és kulturális életében végzett több évtizedes áldozatkész munkájáért.

Kovács Károly (1997. IV. 29.) - átadva: 1997. V. 9.
Gyártásvezető, a Magyar Televízió Rt. Zenei Mûsorok Stúdiója rovatvezetője részére, a hévízről készült zenés televízió mûsorok készítéséért, a város népszerûsítéséért végzett munkájának elismeréséül.

Lengyelfi Miklós (1997. IV. 29.) - átadva: 1997. V. 9.
Erkel-díjas mûsorszerkesztő, a Magyar Televízió Rt. Zenei Mûsorok Stúdiója rovatvezetője részére, a Hévízről készült zenés televízió mûsorok készítéséért, a város népszerûsítéséért végzett munkájának elismeréséül.

Teleki László (1997. VIII. 26.) - átadva: 1997. VIII. 20.
Nyugalmazott százados, volt keszthelyi helyőrségparancsnok részére Hévíz város közéleti rendezvényeinek és ünnepségeinek sikeres megrendezése érdekében kifejtett odaadó munkájáért.

Laczkó Mária (1997. XI. 6.) - átadva: 1997. XI. 14.
Hévíz város virágosításáért, parkosításáért, a "Virágos Magyarország" versenysorozatban elért sikeres hévízi szerepléséért.

Kovács Rita (1997. XII. 16.) - átadva: 1997. XII. 24.
Hitoktató részére, a hévízi római katolikus templom ifjúsági- és gyermekkórusa vezetőjeként az énekkar felkészítésében végzett eredményes munkájáért, a kórus sikeres mûködéséért.

Dr. Moll Károly (1998. IV. 28.) - átadva: 1998. V. 1.
A Hévízi Szent András Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház osztályvezető főorvosa részére, Hévíz város közéletében, a város oktatási és mûvelődési életében betöltött több mint húsz éves szerepéért.

Szokol-Humay Győző (1998. IV. 28.) - átadva: 1998. V. 1.
Nyugalmazott általános iskolai tanár részére, a hévízi általános iskolában húsz év alatt kifejtett odaadó közösségi munkájának elismeréséül.

Lucz Lajosné (1998. IV. 28.) - átadva: 1998. V. 1.
A hévízi GAMESZ (Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet) konyha élelmezésvezetője részére, töb mint húsz éves kiváló, lelkiismeretes munkájáért.

Simon József (1998. VIII. 18.) - átadva: 1998. VIII. 20.
Festő- és keramikusmûvész részére a magyar mûvészet egykor emigrációban élő jelentős egyéniségének, a magyar nemzet kulturális életében betöltött szerepéért, városunknak adományozott mûvei hévízi állandó kiállításának megnyitása alkalmából.

Jan Ludvik (1998. VIII: 18.) - átadva: 1998. VIII. 20.
A Svéd Királyság budapesti nagykövete részére, a Hévízi Múzeum létrehozásában játszott jelentől szerepéért, Hévíz város kulturális életének támogatásáért.

Henczi Gézáné (1999. IV. 6.) - átadva: 1999. V. 1.
Hévíz érdekében kifejtett több mint 30 éves közgazdasági tevékenységéért, a GAMESZ hatékony munkájának elősegítéséért.

Dr. Nagy Zsigmond (1999. IV. 6.) - átadva: 1999. V. 1.
A Hévízi-tó és vízutánpótlási rendszerének védelmében kifejtett hatékony munkájáért.

Dávid László (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
A Hévíz SK egykori elnökének az 50 éves Hévíz SK elnökeként végzett eredményes munkájáért.

Belovári Sándor (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
A Hévíz SK labdarúgó szakosztály elnökének az 50 éves Hévíz SK labdarúgó szakosztályának élén végzett lelkiismeretes munkájáért.

Kovács Ferenc (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
A Hévíz SK elnökének az 50 éves Hévíz SK elnökeként végzett eredményes munkájáért.

Dr. Hegedûs Mihály (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
Az 50 éves Hévíz SK asztalitenisz szakosztályának élén végzett több évtizedes munkájáért.

Liscsinszky István (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
Az 50 éves Hévíz SK női kézilabda szakosztálya újjáalakulásában végzett eredményes munkájáért.

Fogner György (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
Az 50 éves Hévíz SK sakk-szakosztályában végzett, több évtizedes kiemelkedő munkájáért.

Bálint Józsefné (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
Az oktatásban eltöltött négy évtizedes munkájáért.

Hévíz Sportköz (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 9.
Az egyesület megalakulásának 50. éves évfordulója alkalmából munkájuk elismeréséül.

Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesület (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 11.
Az egyesület megalakulásának 75. évfordulója alkalmából munkájuk elismeréséül.

Lengyel Kálmán (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 11.
A 75 éves Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesületben eltöltött több évtizedes kimagasló munkájáért.

Ötvös Attila (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 11.
A 75 éves Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesületben eltöltött kimagasló munkájáért.

Gelencsér György (1999. VIII. 31.) - átadva: 1999. IX. 11.
A 75 éves Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesületben eltöltött több évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

Hévíz SK. Asztalitenisz szakosztálya (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Hévíz első NB I-be jutott szakosztályának kimagaslóan eredményes szereplésül elismeréseként.
Hévízi Díszítőmûvészeti szakkör (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
A magyar népmûvészeti hagyományok megőrzésében végzett több mint három évtizedes tevékenységük, példamutató közösségi munkájuk elismeréseként.

Bereczky Szilárd (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
A népmûvészet ifjú mestereként Hévíz város kulturális életében játszott kimagasló szerepéért.

Naszádos Antal (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Hévíz város sportéletében elért eredményeiért valamint a település elöljárójaként kifejtett tevékenységéért.

Péterné Bakos Marianna (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Hévíz város óvodai nevelésében két évtized alatt elért eredményeiért, az óvoda szakmai színvonalának emeléséért, kiemelkedő fejlesztőpedagógiai munkájáért.

Béky Márta (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Hévíz város oktatási, nevelési munkájában elért kimagasló eredményeiért, az óvodai gyógy-testnevelés és az iskolai táncpedagógiai oktatásban végzett lelkiismeretes közösségi munkájáért.

Bordácsné Kishonti Erika (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Hévíz város kulturális életében, valamint a Bibó Gimnázium alkotóköre vezetőjeként elért kimagasló eredményeiért.

Lengyel Kálmánné (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Szent András Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház főigazgatói titkárságának vezetője részére, Hévíz társadalmi életében végzett folyamatos, támogató közremûködéséért.

Balázsy Mária Éva (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Közmûvelődési referens, az Egységes Mûvelődési Intézmény megbízott vezetője részére, Hévíz kulturális életében végzett magas színvonalú, kiemelkedő munkájáért.

Tekler Irén (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Hévízi Szobakiadók Szövetsége alapító tagjának és titkárának, a város és a Szövetség életében végzett odaadó, lelkiismeretes munkásságáért, a Szövetség által alapított Vándorserleg elnyeréséért.

Korosa Istvánné (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Honvéd utca utcabizalmija részére, az utca lakóközösségének összefogásáért, az adventi ünnepkör kapcsán készített utcadíszítésért.

Dósa Jenőné (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A hévízi Móricz Zsigmond Könyvtár vezető könyvtárosa részére, a hévízi olvasóközönség szélesítéséért, a könyvtárban végzett lelkiismeretes, értékes tevékenységéért.

Bakál Ferencné (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Aki hosszú éveken át volt a SZOT üdültetési igazgatója, s ezáltal meghatározó személyiségévé vált a közéletnek.

Nemes Norbert (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Hévízi Városi Televízió főszerkesztője részére, a helyi tömegkommunikációs tájékoztatás terén nyújtott mindennapos, pártatlan és elfogulatlan tevékenységéért, a helyi közélet és kultúra közvetítéséért.

Balázs Antal (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Rákóczifalvai képzőmûvész, színházi látványtervező részére, a millennium alkalmából Hévíz város részére 2000. Évben a város napján "Évszázadok öröksége" címmel adományozott magángyûjteményéért, mellyel jelentősen hozzájárult a város kulturális örökségének gyarapításához.

Németh Ferenc (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Kodály Zoltán utca utcabizalmijának, az utca lakóközösségének több éves összefogásáért, a közösségi munka koordinálásáért, az adventi ünnepkör kapcsán készített utcadíszítéséért.

Varga Endre (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Musica Antiqua Együttes vezetőjének, az együttes nemzetközi hírnevének megőrzéséért és öregbítéséért, a zenekar élén 1998. Óta végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Szarka László (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Önkormányzati képviselőnek, az Illyés Gyula Általános Iskola igazgatójának, a város kulturális életében, valamint az alapfokú oktatási intézmény élén végzett tevékeny munkáért.

Lázár László (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Hévíz sportéletében, az önszerveződő kezdeményezésekben való aktív közremûködéséért, szervező tevékenységéért.

Bertók Miklós (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
Hévíz sportéletében való aktív közremûködéséért, szervező tevékenységéért.

Ponyicsányi Ágnes (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Hévíz Sportkör kézilabda szakosztálya oszlopos tagjának, a sportág terén nyújtott kimagasló tevékenységéért.

Nyári Elek (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A Magyar Csárda népi zenekara vezetőjének, kiemelkedő mûvészeti tevékenységéért, Hévíz hírnevének országhatárokon túlra is terjedő öregbítéséért.

Pál Gyuláné (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29.
A hévízi egészségügyi alapellátásban végzett több évtizedes fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájáért.

Scheili Mónika (2001. IX. 25.) - átadva: 2001. X. 27.
A hévízi óvodában végzett több mint 25 éves odaadó munkájáért.

Szántó Júlia (2001. IX. 25.) - átadva: 2001. X. 27.
A hévízi óvodában 25 évig végzett lelkiismeretes munkájáért.

Scheili Mónika (2001. IX. 25.) - átadva 2001. X. 27.
A hévízi óvodában végzett több mint 25 éves odaadó munkájáért.

Vértesaljai László (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
jezsuita szerzetesnek, a Vatikáni Rádió magyar nyelvû adása vezetőjének, a kistérségi összefogást jelképező magyar harang II. János Pál pápa által való felszentelése érdekében tett önzetlen fáradozásáért.

Dörnyei József (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
nyugdíjas rendőr főhadnagynak, körzeti megbízottként kifejtett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, mellyel nagymértékben hozzájárult a település közbiztonságának megteremtéséhez.

Osváth Miklós (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
festőmûvésznek, Hévíz mûvészeti életében betöltött szerepéért, több, mint egy évtizede a várost, és szûkebb környezetét megörökítő magas színvonalú alkotó tevékenységéért.

Czövek Imre (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének, volt önkormányzati képviselőnek, a Hévíz Sportkör Sakk szakosztálya vezetőjének, Hévíz közéletében hosszú éveken át kifejtett lelkiismeretes munkájáért.

Varga Józsefné (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
Az Illyés Gyula Általános Iskola igazgató-helyettesének az alapfokú oktatás és nevelés terén kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért

Adorján Józsefné (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
Nyugalmazott tanárnőnek a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolában végzett több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, valamint Hévíz kulturális életében betöltött kiemelkedő tevékenységéért.

Illésné Sándor Márta (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
Egészségügyi dolgozónak, a hévízi női kézilabda csapat egykori játékosának, Hévíz sportéletében játszott kiemelkedő szerepéért, közéleti munkájáért.

Dabóczi László (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
A Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökének, Hévíz legnagyobb civil szervezetének irányításáért, valamint a város közéletében és idegenforgalmában kifejtett sokoldalú önzetlen munkájáért.

Varga Katalin (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
a Fontana Filmszínház vezetőjének, a Filmszínház élén kifejtett több évtizedes áldozatkész tevékenységéért.

Janzsó Gyula (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
A közbiztonsági bizottság tagjának, településünk közéleti szervezeteiben kifejtett több, mint három évtizedes aktív és odaadó munkájáért.

Radics Sándor (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
nyugalmazott ezredes úrnak, a Magyar Honvédség Tapolcai Egysége volt parancsnokának, Hévíz város állami, nemzeti, valamint helyi ünnepségeinek sikeres megrendezése érdekében kifejtett odaadó munkájáért.

Horváth Gábor (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
törzszászlós úrnak, a Magyar Honvédség Tapolcai Egysége kommendáns szolgálat rendészének, Hévíz város állami, nemzeti valamint helyi ünnepségeinek sikeres megrendezése érdekben kifejtett odaadó munkájáért.

Simon Endre (2002. IV. 2.) - átadva 2002. V. 10.
Hévízen élő festőmûvésznek, a Szentlélek templom üvegablakai készítőjének a helyi mûvészeti életben kifejtett évtizedes alkotó munkásságáért.

Nagy Imréné (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
a Nagy Imre utca utcabizalmijaként az utcaszépítés, parkosítás terén elért eredményes munkásságáért.

Dr. Szakonyi József (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
Hévíz gyógy-idegenforgalma, és annak népszerûsítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
a város kulturális életéért végzett tevékenységéért.

Gerencsér Istvánné (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
a Kisfaludy utca utcabizalmijának, az utca arculatának kialakítása érdekében végzett, az utca virágosítása és díszítése terén elért eredményes munkájáért.

Ekmann Ernő (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
Hévíz város kulturális és idegenforgalmi rendezvényeinek támogatásában végzett tevékenységéért.

Vass Géza (2003. IV. 24.) - átadva 2003. V. 1.
a Hévíz Sportkör sakk szakosztályában végzett több évtizedes odaadó tevékenységéért.

Dr. Oláh András (2003. IV. 29.) - átadva 2003. V. 1.
Hévíz gyógy-idegenforgalma, és annak népszerûsítése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért.

Hévízért Városvédő -fejlesztő Kulturális Egyesület (2003. IV. 29.) - átadva 2003. V. 1.
a természet- és városvédelem érdekében, különös tekintettel a hévízi lápvédelem területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért

A képviselőtestület 2003. sz. rendeletmódosításával a Pro Cultura díjhoz pénzjutalmat is ad, ami a

Simonfay Krisztina (2003. XI. 12.) - átadva 2003. XI. 14.
A Bibó István Gimnázium tanára részére, a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Hévíz város kulturális életében betöltött tevékenységéért, kiemelkedő szakmai munkájáért.

Tar Ferenc (2003. XI. 12.) - átadva 2003. XI. 14.
A Bibó István Gimnázium tanára részére, a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Hévíz város kulturális és irodalmi életében végzett tevékenységéért, az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó iskolai feladatok felelősségteljes vállalásáért.

Király Lászlóné (2003. XI. 12.) - átadva 2003. XI. 14.
A Bibó István Gimnázium iskolatitkára részére, az iskolai élet egészét segítő, kiemelkedő pontosságú munkájáért.

Barakonyi István (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
hévízi fazekasnak, a népmûvészet ifjú mesterének, a az ősi magyar népmûvészeti hagyományok megőrzéséért, termékeivel Magyarország és Hévíz város népszerûsítéséért.

Bánhidai Tamás (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Keszthelyi Festetics György Zeneiskola igazgatójának Hévíz zenemûvészeti életének szolgálatában végzett két évtizedes munkájáért.

Józsvai Sándorné (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Magyar Csárda társtulajdonosának a az öt éve alakított Csárda Galéria mecénásként való mûködtetéséért, mûvészeti munkásságáért.

Kiss László (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
rendőr főtörzs-zászlósnak, Hévíz város közbiztonságáért végzett munkájáért.

Dr. Szántó Endre (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Polgármesteri Hivatal Mûvelődési Iroda vezetőjének, a Hévíz c. mûvelődési és kulturális folyóirat felelős szerkesztőjének több évtizedes honismereti munkájáért, Hévíz város kiadványokban történő népszerûsítéséért.

Tóth Károly (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
nyugalmazott rendőr alezredesnek, Hévíz város közbiztonságáért végzett munkájáért.

Halász Sándor (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
honvéd alezredes a MH Tapolcai Helyőrség helyőrségparancsnok-helyettesnek, Hévíz város kulturális rendezvényeinek, nemzeti ünnepeinek méltó megünneplése érdekében végzett lelkiismeretes, odaadó parancsnoki munkájáért, az Egregy városrészben lévő világháborús katonai emlékpark kialakításban végzett segítségéért.

Simon Tivadar (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
a Hévízi Sportkör vezetőségi tagjának, a Hévíz SK. elnökségi tagjaként, a sportkör titkáraként végzett sportszervező valamint a város kulturális életében betöltött két évtizedes munkájáért.

Tóthné Janiewicz Ibolya (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola pedagógusának, több évtizedes tanítói munkássága a hévízi gyerekek generációinak felnevelésében végzett megértő, a minőségi nevelésre-oktatásra igényes pedagógusi munkájáért.

Langmár Istvánné (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola pedagógusának, kiemelkedő felkészültségû több évtizedes pedagógusi munkájáért, a mûveltség, a magyarságtudat és a nemzeti hagyományok ápolásáért, ezeknek az értékeknek a tanulóknak való példa értékû átadásáért.

Herczeg Zoltán (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
a Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesület volt elnökének, a Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetésében, a tûzoltóversenyekre való felkészítésben, a kiváló közösségi szellem kialakításában végzett közel két évtizedes munkájáért.

Varga Ferencné (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
nyugdíjas gyógyszerésznek, az egregyi Árpád kori templom és a Jézus Szíve templom önzetlen gondozásáért, Egregy idegenforgalmáért végzett munkájáért.

Dr. Palotainé Straub Gyöngyi (átadva 2006. V. 2.)
több mint két évtizedes, a képzőmûvészet terén elért magas színvonalú oktató és felkészítő munkájáért.

Gaál Imre (átadva 2006. V. 2.) városunk sportéletében betöltött több mint egy évtizedes áldozatos, segítőkész munkásságáért.

Kis Lászlóné (átadva 2006. V. 2.)
két évtizedes oktató-nevelő munkájáért, a diákok tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítéséért.

Molnár Imréné (átadva 2006. V. 2.) több, mint három évtizedes pedagógiai munkájáért, az iskola kulturális programjainak szervezésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Szemeti Gyula (átadva 2006. V. 2.) az önkormányzati intézmények karbantartási munkáinak folyamatos ellátásáért, a mûködés technikai feltételeinek zavartalan biztosításáért.

Varga Imréné (átadva 2006. V. 2.)három évtizedes kiváló szaktanári munkájáért, az iskola pedagógiai arculatának formálásában, a fiatalabb pedagógusok segítésében végzett kiemelkedő szerepvállalásáért.

Ifj. Tóth János (átadva 2007. IV. 30.) a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanulója többszörös junior és háromszoros felnőtt magyar golf-bajnok részére diákként és sportolóként tanúsított példamutató magatartásáért, hazánk jó hírnevének határokon is túlterjedő képviseletéért.

Belovári Tamás (átadva 2007. IV. 30.) a Hévízi Televízió Kft. operatőre részére, a város életének bemutatásában végzett pártatlan, lelkiismeretes és igényes, több, mint egy évtizedes szakmai munkájáért.

Szalontai Ágnes (átadva 2007. IV. 30.) az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola tanára részére, közel három évtizedes kiemelkedő pedagógiai és munkaközösség-vezetői munkájáért, valamint a városi rendezvényeken és Hévíz város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatai ápolásában végzett szerepvállalásáért.

Kövi Lászlóné (átadva 2007. IV. 30.) a Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet csoportvezetője részére, több, mint két évtizedes kiemelkedő, pontos és lelkiismeretes közalkalmazotti munkájáért.

Ambrus Antal (átadva 2007. IV. 30.) a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanára, volt igazgató-helyettese részére, közel egy évtizedes példamutató, az oktató és nevelő munka minden területére kiterjedő lelkiismeretes tanári munkájáért, a tanulók erkölcsi és hazafias nevelésében végzett emberi odaadásáért.

Szekér József (átadva 2007. IV. 30.) nyugalmazott rendőr ezredes részére, a Hévízi Balesetmegelőző Tanácsadó Testület megszervezéséért, a testületben végzett fáradhatatlan, lelkiismeretes tanácsadói munkájáért, amellyel elősegítette városunk közlekedés-biztonságának és közbiztonságának megszilárdítását.

Kator László (átadva: 2008. május 9.) nyugállományú rendőr alezredesnek Hévízen és a régió területén a baleset- és bûnmegelőzés valamint a közlekedésbiztonság területén végzett több évtizedes munkájáért.

Móré Imre (átadva: 2008. május 9.) részre a Svédországban mûködő Södertaljei Magyar Egyesület és Hévíz város közötti több, mint 30 évre visszatekintő kulturális- és sportkapcsolatok kialakításáért.

Reinhold Klöppinger (átadva: 2008. május 9.) úrnak Hévíz és a németországi Pfungstadt város közötti több, mint 30 évre visszanyúló kulturális- és sportkapcsolatok kiépítéséért a két település testvérvárosi kapcsolatának kialakításában való közremûködéséért.

Dr. Szarkáné Lampert Anikó (átadva: 2008. május 9.) általános iskolai tanárnak, az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskolában végzett több, mint két évtizedes tanári és alkotói munkájáért, valamint a város rendezvények lebonyolításában végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Dr. Labáth György (átadva: 2008. május 9.) városi fő-állatorvos részére Hévíz városában az állategészségügy terén végzett több, mint négy évtizedes lelkiismeretes munkájáét.

Lukácsné Horváth Julianna (átadva: 2008. május 9.), a Teréz Anya Szociális Intézmény intézményvezető-helyettese részére a nagycsaládosok érdekében, valamint az idősek szociális gondozása terén végzett több évtizedes munkájáért.

Simon Pál (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola nyugalmazott tanára részére  hévízi Illyés Gyula Általános Iskolában és a Bibó István Gimnáziumban végzett két évtizedes magas színvonalú tanári munkájáért.

Tombor Ildikó (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanára részére a gimnáziumban 15 év során a diákok iránti elkötelezettséggel végzett oktató és nevelő munkájáért.

Takácsné Nagy Ilona (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a gróf Festetics György Mûvelődési Központ könyvtárának vezetője részére a közmûvelődés terén végzett több, mint két évtizedes kiemelkedő munkájáért

Varga Róbert (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola tanára részre szakmai igényességgel és hivatásszeretettel végzett több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, az iskola sportéletben eltöltött aktív tevékenységéért.

Kelemen Judit (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
az Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola tanára részére több, mint 25 éve kiemelkedő, a gyerekek iránti odaadó elkötelezettséggel végzett tanítói munkájáért

Kiss Lajosné (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
 a Brunszvik Teréz Napközi-otthonos Óvoda óvodapedagógusa részére közel három évtizedes jó szervezőkészséggel és kapcsolatteremtő képességgel végzett nevelőmunkájáét.

Ambrus Sándor (átadva: 2010. 05.02.) 
a Hévízi Polgárőr Egyesület alelnökének, Hévíz város közrendje és közbiztonsága érdekében kifejtett több, mint másfél évtizedes munkájáért.
 
Bereczkyné Koronkai Anna (átadva: 2010. 05.02.)
a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetője részére másfél évtizedes köztisztviselői munkája mellett a magyar népmûvészet ápolásában játszott kiváló tevékenységéért, közösségépítő munkájáért.

Elekes Lívia (átadva: 2010. 05.02.)
a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola tanára részére, blokkvezetőként, patrónusként, osztályfőnökként magas színvonalon végzett két évtizedes tanári munkájáért.

Németh József (átadva: 2010. 05.02.)
a Hotel Aquamarin igazgatója részére, lelkiismeretes, magas szakmai tudással és tapasztalattal, a turizmus és gyógy-idegenforgalom fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért.
 
Partics Andrea (átadva: 2010. 05.02.)
a Hévízi Televízió ügyvezetője részére, a helyi televíziós rendszer fejlesztésében, a pártatlan helyi tájékoztatás érdekében nagy szakmai hozzáértéssel végzett munkájáért.
 
Peresztegi Zsolt (átadva: 2010. 05.02.)
a Festetics György Mûvelődési Központ munkatársa részére a város kulturális életében nagy hozzáértéssel és odaadással végzett munkájáért.
 
Simonné Gál Gyöngyi (átadva: 2010. 05.02.)
a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola igazgató-helyettese részére, nagy hivatástudattal és a gyermekek iránti elkötelezettséggel végzett közel két évtizedes munkájáért.
 
Vági Ferencné (átadva: 2010. 05.02.)
a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény vezetője részére, kiemelkedő szorgalommal és hozzáértéssel az idős emberek, rászoruló személyek és családok gondozása, ellátása terén végzett lelkiismeretes munkájáért.
 

2011:   Dr. Tóth András

Tudományos munkája során számos hazai és nemzetközi tanácskozáson, kongresszuson, szakértői munkában vett részt, tartott előadást, s töltötte be elnöki és társelnöki tisztséget. Kiemelkedő kutatási tevékenységet folytatott. 1992-tőll a Hévízi Állami Gyógyfürdő Kórháznál majd utódjainál, mint nyugdíjas tudományos főmunkatárs áll alkalmazásban. Feladatköre a „Pannon standard gyógyiszap” gyártás irányítása.

Horváth Jánosné

Vám és Pénzügyőri Gyógyház volt vezetőjeként Hévíz város idegenforgalmának fejlesztése terén ért el kiemelkedő munkát. Ápolta az intézmény és a város közötti jó kapcsolatos. Aktív közéleti tevékenységet folytatott.

 

Széchenyi István Polgári Kör Egyesület

A Hévízi Széchenyi István Polgári Kör Egyesület 2002-ben alakult. Céljuk a nemzeti kultúra ápolása, a keresztény nemzeti polgári értékek védelme és képviselete.
Elkötelezettek a magyar és európai polgári demokrácia érdekében a magyarságtudat, a család és kulturális érdekek erősítésében az emberi és állampolgári jogok, valamint a környezet védelmében. 2002 óta folyamatosan immár 75 alkalommal olyan közösségi kulturális polgári esteket szerveztek, ahol a polgári értékek védelmét, szinten tartását, ill. fejlesztését tekintik feladatuknak.

2012-től „Hévíz Város Kultúrájáért”

2012:   Vass Géza

Több mint 26 éve él Hévízen a 86 éves író. Véleményét, jobbító javaslatait közéleti tevékenységén keresztül ismerhette meg a város. Azt őt javaslók szerint segítőkészsége és a polgári értékek melletti kiállása példaértékû. Itt léte alatt 7 kisregényt írt, melyek közül az utolsó Hévízen játszódik. Sok versét is publikálták különböző lapokban. Évekig a sakkszakosztályt vezette, így a sportéletből is kivette a részét. Ma is mindennap a Galériában dolgozik.

2013:   Hévízi Tiszta Forrás Dalkör

A Népdalkör 2002-ben alakult. A Magyar Kórusok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KOTA) szakmai zsûrije előtt öt alkalommal mérettette meg magát, és minden évben arany minősítést kapott. 2012-ben elnyerte az Aranypáva fokozatot. Szerepléseik során az ország számos területére elvitték Hévíz Város hírnevét. Sikeres szereplésükkel gazdagították többek között Budapest, Bugac, Pannonhalma, Sopron és Pákozd települések kulturális programjait. Népdalkincseiket bemutatták már Horvátország és Erdély több városában is. Hévíz Város kérésére önzetlenül és örömmel lépnek fel a helyi rendezvényeken. A térség településeivel szoros, jó kulturális kapcsolatot ápolnak.


2014:Emecz Emil

Asztalitenisz játékos, edző, vezető. 29 esztendeje nyert vele Zala megyei bajnokságot a Hévíz, amellyel többször bajnoki címet nyert. Jelenleg NB I-ben szerepelnek. Lényegében 30 éve kiemelkedő embere Hévíz sportjának.

2015: Szalai Klára

Magyar nyelv és irodalom tartárgyakból példamutató, lelkiismeretes tanító, nevelő munkát végez. Tehetséggondozás terén végzett több éves munkája eredményeként már több kisgyermekkel jutott el megyei és országos versenyre, ahol kimagasló eredmények születtek. Ezekkel „öregbítette” Hévíz város és az Illyés Gyula Általános Iskola hírnevét.